Current page:Home > Publications

PUBLICATIONS

  • (01) Liu, Yiqing, Cui, Xin, Hu, Yan, Zhang, Jian, & Chen, Yunguo (2024). Integrated investigation on heterogeneous lower crust rheology in Kyushu and afterslip behavior following the 2016 Mw7.1 Kumamoto earthquake. Geophysical Research Letters, 51, e2023GL107606. https://doi.org/10.1029/2023GL107606 Link

  • (02) Lu, RuiPeng, Gao, Yong, Hu, Yan, Lai, XiaoYu, Li, HongBo, Lu, JiGuang, Shao, LiJing, Wang, Ping, Wang, WeiHua, Wang, WeiYang, Xia, ChengJun, Xu, Heng, Xu, RenXin, Xu, ShiQing, Yue, Han, Zhao, Li, Zheng, XiaoPing, Zhou, EnPing & Zou YuanChuan (2024). Quakes: from the Earth to Stars, Scientia Sinica Terrae (in Chinese). https://doi.org/10.1360/SSPMA-2023-0424 Link

  • (03) Zhang, Jian, Hu, Yan, Wang, Kai, & Yang, Siyuan (2024). Rheological structure and lithospheric stress interaction in the Alaska subduction zone gleaned from the 2018 Mw 7.9 oceanic crustal earthquake. Journal of Geophysical Research: SolidEarth, 129, e2023JB027864. https://doi.org/10.1029/2023JB027864. Link

  • (04) Zhang, Jian, Hu, Yan, Zhao, Bin, & Chen, Yunguo (2023). Weakness of the Indian lower crust beneath the Himalaya inferred from postseismic deformation of the 2015 Mw 7.8 Gorkha earthquake. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 128, e2023JB027119. https://doi.org/10.1029/2023JB027119. Link

  • (05) Shenghong Huang, Junshi Chen, Ziyu Zhang, Xiaoyu Hao, Jun Gu, Zhanming Wang, Hong An, Chun Zhao, Yan Hu, Longkui Chen, Yifan Luo, Jineng Yao, Yi Zhang, Yang Zhao, Zhihao Wang, Dongning Jia, Zhao Jing, Changming Song, Xisheng Luo, Xiaobin He, and Dexun Chen. 2023. Establishing a Modeling System in 3-km Horizontal Resolution for Global Atmospheric Circulation triggered by Submarine Volcanic Eruptions with 400 Billion Smoothed Particle Hydrodynamics. In The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC ’23), November 12–17, 2023, Denver, CO, USA. ACM, New York, NY, USA, 12 pages. https://doi.org/10.1145/3581784.3627045 Link

  • (06) Cui, Xin, Zefeng Li, and Yan Hu (2023), Similar seismic moment release process for shallow and deep earthquakes, Nature Geoscience, 16, 454-460, doi: 10.1038/s41561-023-01176-5. Link

  • (07) Liu, D., Z. Wang, G. Fu, X. Liang, Y. Yao, Y. Hu, and J. Li (2022), Crustal density structure and flexure mechanism of the Tarim Basin, China, constrained by latest in situ gravity observations, Terra Nova, 00, 1–8. https://doi.org/10.1111/ter.12632.  Link

  • (08) Zhao, B., R. Bürgmann, D. Wang, J. Zhang, J. Yu and Q. Li (2022), Aseismic slip and recent ruptures of persistent asperities along the Alaska-Aleutian subduction zone, Nature Communications, 13, 3098, https://doi.org/10.1038/s41467-022-30883-7. Link

  • (09) Chen, Y., Y. Hu, L. Qian, and G. Meng (2022), Early postseismic deformation of the 2010 Mw 6.9 Yushu earthquake and its implication for lithospheric rheological properties, Geophysical Research Letters, 49, e2022GL098942, doi:10.1029/2022GL098942. Link  

  • (10) 胡岩 (2022),俯冲带库仑楔形体力学,地球物理学报65(2)417-426doi:10.6038/cjg2022P0894.  Link

Copyright © Geodynamics Research Center,USTC All Rights Reserved